Thêmau

THÊMAU’R SIOE

                ALCOHOL     PWYSAU GAN GYFOEDION     COSB

 CYFFURIAU     EFFAITH GWEITHREDOEDD     CYFRIFOLDEB

                          STEREOTYPES     CYFIAWNDER

           TERFYNU BYWYD    HUNAN-BARCH       HILIAETH

                             YMDDYGIAD  RHYWIAETHOl

 

Rhannau Perthnasol o’r Cwricwlwm ABiCH y cyffyrddir â hwy yn Y GLEC

CA3                                                                                                                           

Datblygu meddwl

Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:

 • ddefnyddio peth gwybodaeth flaenorol i esbonio’r cysylltiadau rhwng achos
  ac effaith
 • ystyried safbwyntiau pobl eraill er mwyn llunio barn a gwneud penderfyniadau a
  dewisiadau gwybodus yn effeithiol

 

Datblygu cyfathrebu 

Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:

 • wrando’n astud mewn gwahanol sefyllfaoedd ac ymateb yn briodol
 • cyfleu teimladau a safbwyntiau personol yn hyderus gan ddefnyddio ystod o
  ddulliau priodol
 • mynegi barn yn glir a chyfiawnhau safbwynt Personol
 • cymryd rhan mewn dadleuon a phleidleisio ar faterion.

Dinasyddiaeth weithgar

Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:

 • ddatblygu parch atynt hwy eu hunain ac at bobl eraill
 • sut i adnabod enghreifftiau o ragfarn, hiliaeth a stereoteipio, a’u herio’n effeithiol

Iechyd a lles emosiynol

Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:

 • ddangos agwedd gyfrifol at gadw’r meddwl a’r corff yn ddiogel ac yn iach
 • datblygu agweddau cadarnhaol atynt hwy eu hunain ac at bobl eraill a deall
 • y berthynas rhwng deiet, ymarfer corff, ac iechyd a lles da
 • yr effeithiau a’r peryglon sy’n codi wrth ddefnyddio amrywiaeth o sylweddau
  cyfreithlon ac anghyfreithlon a’r gyfraith sy’n rheoli eu defnydd
 • sut i ddefnyddio alcohol mewn modd cyfrifol a pheryglon goryfed mewn pyliau
 • yr ystod o emosiynau y maent yn eu profi a sut i ddatblygu strategaethau ar gyfer
  ymdopi â theimladau negyddol
 • y manteision o gael mynediad i wahanol ffynonellau o wybodaeth, cymorth a
  chyngor.

Gweithio gydag eraill

Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:

 • bod yn bendant ac ymwrthod â phwysau diangen gan gyfoedion
 • uniaethu â phrofiadau, teimladau a gweithredoedd pobl eraill
 • datblygu a defnyddio ystod o strategaethau i reoli dicter a datrys gwrthdaro
 • ymaddasu i sefyllfaoedd newydd
 • cael mynediad i ystod briodol o ffynonellau er mwyn cael cymorth, cefnogaeth a
  chyngor.

                                             ——————————————-

CA4                                                                                                                       

Datblygu cyfathrebu

Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:

 • cyfleu teimladau a safbwyntiau personol yn effeithiol mewn ystod eang o
  sefyllfaoedd gan ddefnyddio ystod o ddulliau priodol 

Dinasyddiaeth weithgar 

Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:

 • ddatblygu parch atynt hwy eu hunain ac at bobl eraill 

Iechyd a lles emosiynol 

Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:

 • dderbyn cyfrifoldeb personol am gadw’r meddwl a’r corff yn ddiogel ac yn iach
 • datblygu agwedd gyfrifol at gydberthnasau personol
 • deall y canlyniadau byrdymor a’r canlyniadau mwy hirdymor wrth wneud penderfyniadau am eu hiechyd personol
 • canlyniadau personol, cymdeithasol a chyfreithiol defnyddio sylweddau cyfreithlon
  ac anghyfreithlon
 • yr ystod o agweddau, cydberthnasau ac ymddygiadau rhywiol a geir mewn
  cymdeithas
 • pwysigrwydd iechyd rhywiol a’r risgiau sy’n gysylltiedig â gweithgarwch rhywiol,
  gan gynnwys achosion posibl o ecsbloetio rhywiol
 • y nodweddion sy’n perthyn i fod yn rhiant effeithiol. 

Gweithio gydag eraill 

Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:

 • bod yn bendant ac ymwrthod â dylanwad diangen gan gyfoedion a phobl eraill
 • datrys gwrthdaro gan gyrraedd atebiad lle mae’r ddwy ochr ar eu hennill
 • rheoli dicter, rhwystredigaeth a theimladau ymosodol yn effeithiol
 • ymaddasu i sefyllfaoedd sy’n newidfooter-blog