Gweithgareddau

Cwestiynau ar gyfer trafodaeth wedi’r sioe


Yn ddelfrydol, bydd y gynulleidfa wedi’i rhannu’n ddwy (neu fwy) fel bod modd i fwy nag un fynegi barn. Byddai’n bosib cyfnewid syniadau’r grwpiau wedyn.

Ydych chi’n meddwl bod y sioe yn cyfleu neges o unrhyw fath?

Beth yw’r pynciau pwysig sy’n codi o’r ddrama?

Sut fyddech chi’n ymateb os oeddech chi mewn parti, ac yn sydyn, fod pobl yn dechrau ymladd neu ymosod ar ei gilydd?

Fyddech chi fel Ben (yn gadael, a gadael ei ffrind, cyn cael eich hun i drwbl)?

Fyddech chi’n ceisio dod â’r ffeit i ben?

Fyddech chi’n ffonio? – pwy?

Beth yw’r broblem fwyaf efo yfed alcohol dan oedran?

Ydy o’n un neu fwy o’r canlynol:

Mae’n effeithio ar eich croen, rhoi gwynt drwg ar eich anadl, yn achosi ichi fagu pwysau

Mae’n effeithio ar eich awydd i wneud unrhywbeth (motivation) e.e gwaith ysgol, chwaraeon, cerddoriaeth

Mae’n effeithio ar eich gallu i wneud penderfyniadau diogel (sy’n gallu arwain at ddamweiniau car difrifol (angheuol) / ymladd/  cael rhyw heb gondom > afiechydon rhywiol + beichiogrwydd)

Mae’n niweidio eich organau – am nad ydyn nhw wedi tyfu’n llawn

Beth ddylai ddigwydd i Blondie am wneud y fath niwed i Gari?

Cael ei garcharu?
Oriau gwaith di-dâl i’r gymdeithas? (Community Service)
Treulio amser bob wythnos yn helpu Gari a’i deulu?
Gwneud cwrs ar beryglon ac effeithiau alcohol?
Awgrym arall

Ydych chi’n fodlon gyda’r portread o ferched yn y sioe?

A fyddech chi’n newid unrhyw beth ynglyn ag agwedd rhai o’r bechgyn tuag atynt?

Beth mae’r gêm “Rock, paper, Scissors” yn dweud am agwedd rhai o’r bechgyn at ferched yn y sioe? Ydyn nhw’n parchu’r merched?

Stori o Awstralia yw Y Glec yn wreiddiol ond cafwyd digwyddiadau tebyg yng Nghymru. A fyddai digwyddiad tebyg yn bosib yn eich ardal chi?

Pwy oedd ar fai am gyflwr Gari?

Ydy e’n deg beio UN person yn unig?

Beth am dad Tula’n caniatau i’r parti ddigwydd yn ei gartref – ac yna’n gadael y ty?

Oes bai o gwbl ar Gari?

Beth ydy agwedd Blondie tuag at y Pwyliaid yn y parti?  

Ydy ymddygiad fel hyn gan gymeriad fel Blondie yn gallu dylanwadu ar bobl eraill?

Ydy’r cydbwysedd rhwng comedi a drama yn iawn yn Y Glec?

Ydy comedi yn addas ar gyfer pwnc mor ddifrifol?

Beth yw effaith dangos dau ddiweddglo gwahanol i’r ddrama?

Os oeddech chi’n creu diweddglo i’r ddrama, beth fyddai’n digwydd?

Ydy’r cymeriadau’n gredadwy?

Pam/ Pam ddim?

Pa ddulliau ddefnyddiwyd i greu awyrgylch y ddrama?

Beth fyddech chi’n newid os oeddech chi’n cyfarwyddo’r sioe?

Beth fyddai effaith cael mwy o actorion yn chwarae’r gwahanol rannau?

A fyddech chi’n newid set y sioe os oeddech chi’n perfformio’r ddrama? Pam? Sut?

 

THÊMAU’R SIOE

                ALCOHOL     PWYSAU GAN GYFOEDION     COSB

 CYFFURIAU     EFFAITH GWEITHREDOEDD     CYFRIFOLDEB

                          STEREOTYPES     CYFIAWNDER

           TERFYNU BYWYD    HUNAN-BARCH       HILIAETH

                             YMDDYGIAD  RHYWIAETHOl

Dewiswch  un thema ar y tro a cheisiwch gofio sut yr ymdriniwyd â’r thema yn ystod y ddrama.

Gallwch feddwl am y gwahanol gymeriadau – beth ddwedon nhw a beth wnaethon nhw.

 

Bydd y ddolen isod yn dangos yr erthygl a sbardunodd creu drama Y GLEC wedi iddi ymddangos yn y wasg yn Awstralia yn 2012.

https://www.facebook.com/notes/nsw-police-force/teenage-victim-of-unprovoked-kings-cross-assault-dies-in-hospital-strike-force-m/10150908577076394/

Darllenwch yr erthygl, yna Trafodwch:

Pa elfennau o’r hanes gwreiddiol gadwyd yn y cynhyrchiad a welsoch o Y GLEC?

Pa elfennau ychwanegwyd ( e.e. Cymeriadau/ Hiwmor/ tensiwn…)

Sut mae triniaeth y cwmni o’r stori wedi dylanwadu ar effaith ddramatig y sioe?

Tasg Ddyfeisio

Ystyriwch bwnc a drafodir yn y cyfryngau – neu bwnc rydych chi’n credu sy’n haeddu sylw.

Ymchwiliwch y pwnc drwy sawl cyfrwng;

Cynhaliwch gyfweliad â gwahanol swyddogion neu bobl sy’n cael eu heffeithio gan y pwnc;

Sawl barn wahanol ddaw i’r wyneb – a pha densiynau amlygir?

Dewiswch pa gymeriadau sydd eu hangen i gyflwyno’ch pwnc yn effeithiol;

Pa arddull berfformio fyddai fwyaf addas?

Pwy fydd cynulleidfa darged eich cynhyrchiad? Sut fydd hyn yn effeithio ar eich perfformiad?

Pa set, props, gwisgoedd neu gerddoriaeth sy’n hanfodol i’ch cynhyrchiad?

Pa ddefnydd wnewch chi o eiriau yn eich drama?

Crëwch fraslun o’ch drama, yna gofynnwch am adborth gan grŵp arall o’ch cyfoedion cyn bwrw mlaen ymhellach â chreu eich cynhyrchiad.

GWEITHGAREDDAU DRAMA

Crëwch olygfa ychwanegol i’r ddrama. Rhwng pa gymeriadau fyddai’r olygfa?

 Crëwch olygfa rhwng grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 11 neu 12 wrth iddyn nhw wneud trefniadau ar gyfer mynd mas nos Sadwrn. Beth yw’r pwysau arnynt i yfed alcohol? A ydy pob un yn awyddus i yfed? A oes gan ambell un drefniadau i wneud pethau eraill?

Crëwch olygfa rhwng rhiant a pherson ifanc 16 mlwydd oed sy’n awyddus i fynd i barti lle bydd ei ffrindiau – a lle bydd alcohol hefyd. Beth yw gofidiau’r rhiant? A oes modd i’r person ifanc fynd i’r parti heb yfed?

 Pe baech yn cyfarwyddo Y Glec, sawl actor fyddech chi am gael i berfformio yn y cynhyrchiad? A fyddech yn dewis creu perfformiad gyda dau actor, ynteu a fyddech am gael mwy o actorion? Beth yw’r manteision neu’r anfanteision?
Crëwch olygfa fer o barti mewn sawl ffordd – gyda’r actorion yn chwarae nifer o rannau yna’n chwarae un rhan yr un yn unig. Pa dechnegau fedrwch chi ddefnyddio i ddangos i’r gynulleidfa eich bod yn newid cymeriad?

Fel actor, pa gymeriad fyddech chi’n teimlo fyddai fwyaf heriol? Beth yw’ch rhesymau am eich dewis? Pa dechnegau corfforol a lleisiol fyddech chi’n ystyried er mwyn sicrhau bod eich portread yn gredadwy?

 Dyfeisiwch olygfa sy’n cynnwys plismon a pherson ifanc wedi digwyddiad difrifol sy’n digwydd o ganlyniad i gam-ddefnydd o alcohol. Ble a phryd mae’n digwydd? Pwy sy’n cael eu heffeithio?

footer-blog